ZİNA YAPAN EŞ ÇOCUKLARINA DA MANEVİ TAZMİNAT ÖDER

ZİNA YAPAN EŞ, ÇOCUKLARINA DA MANEVİ TAZMİNAT ÖDER

ZİNA YAPAN EŞ, ÇOCUKLARINA DA MANEVİ TAZMİNAT ÖDER

 

 

Zina Nedeniyle Boşanmada Çocuklara Tazminat

 

Zina, özel bir boşanma nedenidir. Zina fiilini gerçekleştiren eş, diğer eşin kişilik haklarına da bir saldırı oluşturduğu kabul edilmektedir. Peki ya çocuklar? Anne veya babasının zina etmesi nedeniyle, anne-babası boşanırsa, çocuk lehine tazminat doğar mı? Başka bir ifade ile, zina eden eş, zina fiili nedeniyle, çocuklarına da tazminat ödemek zorunda mıdır?

 

 

Bilindiği üzere, diğer eş için özel bir boşanma nedeni olan zina tazminatı gerekitirir. Ancak, çocuklar açısından olay incelendiğinde, Medeni Kanunumuzda bu konuda bir belirleme yoktur. Bu nedenle genel hükümlerden yani Borçlar Kanunu hükümlerinden yola çıkmamız gerekecektir. Borçlar Kanunu gereği, kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafa, saldırıyı gerçekleştiren tarafın, talep ve dava üzerine "tazminat" ödemesi mümkündür.

 

 

 

Bu nedenle, zina eyleminde bulunan eş, diğer eşe boşanma davası ile birlikte Aile Mahkemesi'nde talep halinde tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Ancak zina fiilin gerçekleşiten eşe karşı, müşterek çocuklar lehine  "zina" nedeniyle tazminat ödeyebilmesi için, davanın genel mahkemelerde yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılması gerekmektedir. Müşterek çocukların adına veya bizzat müşterek çocukların zina eylemini gerçekleştiren anne veya babasına karşı açacakları zina nedeniyle tazminat davasının, boşanma davasından ayrı ve bağımsız görülmesi gerekmektedir.

 

 

Bu konuya ilişkin bir Yargıtay Kararı şu şekildedir:

 

 

"Evlilik birliği fiilen ve hukuken sona ermeden, eşlerden birinin bir başkasıyla zina yapması, diğer eş bakımından özel bir boşanma sebebi (TMK.m.161) oluşturmaktadır. "Zina”nın aile hukukunda boşanma sebebi olmasının dışında, müşterek çocukların şahsiyet haklarına dokunup dokunmadığı ve onlar için manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceği, genel hükümler çerçevesinde incelenebilir. Diğer bir ifade ile ortak çocukların, bu ilişki içinde olan ebeveynlerinden manevi tazminat isteğinin, Türk Medeni Kanununun “aile hukuku” kitabında (m. 118-395) hukuksal dayanağı yoktur. İstek, çocuklar bakımından ancak Borçlar Hukukunun haksız eylemlere ilişkin sorumluluk hükümleri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilebilir. Öyleyse, davacının, ergin olmayan çocuk için, annesinin “zina” eylemine dayanan manevi tazminat isteğini ve ergin olan diğer çocuk ...'ın aynı gerekçe ve sebebe dayanan manevi tazminat isteğini inceleme, bu eylemin çocuklar için manevi tazminatı gerekip gerektirmediğini belirleme görevi aile mahkemesine değil, asliye hukuk mahkemesine aittir."